ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ พร้อมให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ดูแลโดยคุณหมอหัวใจและเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและรักษาสุขภาพหัวใจของท่านให้แข็งแรง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รักษา

  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคความดันโลหิตต่ำ
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • อาการชาที่บริเวณปลายมือ มือ หรือเท้า

บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • บริการให้คำปรึกษาก่อนการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจรูห์มาติก และภาวะอื่น ๆ เป็นต้น
  • บริการรักษาความดันโลหิตสูง

แนวทางการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ เราให้ความสำคัญทั้งการรักษาแบบเชิงรุก เช่น การให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ไปจนถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย ดูแลโดยหมอหัวใจมากประสบการณ์​อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พัฒนาและรักษาสุขภาพหัวใจของท่านให้แข็งแรง มีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

รายชื่อแพทย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ ฮักษา เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่

 

นายแพทย์ รพี เลิศพงศ์พิรุฬห์

นายแพทย์ วิศว อุบลเจริญ

นายแพทย์ พบสุข ตันสุหัช

นายแพทย์ปรัชญาพงศ์ สมณะ

นายแพทย์ สุเมธ ใจอินผล

นายแพทย์ โปษัณ รุจิกาญจนรัตน์

คุณหมอ วิธิดา จึงวิโรจน์

นายแพทย์
สิปปภาส วังศรี