หมอรพี

คุณหมอรพี เลิศพงศ์พิรุฬห์
Chief Executive Officer แม่ทัพใหญ่ แห่ง ฮักษา เมดิคอล

หมอกะต๊อบ

คุณหมอวิศว อุบลเจริญ
Vice-President เเม่ทัพรอง แห่ง ฮักษา เมดิคอล

หมอเจมส์

คุณหมอปรัชญาพงศ์ สมณะ (หมอเจมส์)

หมอคุ้ม

คุณหมอสุเมธ ใจอินผล (หมอคุ้ม)

หมอเก่ง

คุณหมอ สิปปภาส วังศรี (หมอเก่ง)

หมอเนส

คุณหมอ วิธิดา จึงวิโรจน์ (หมอเนส)

หมอโชกุน

คุณหมอโปษัณ รุจิกาญจนรัตน์ (หมอโชกุน)

หมอพบสุข

นายแพทย์ พบสุข ตันสุหัช

อายุรแพทย์โรคประสาท

หมอรพี

คุณหมอรพี เลิศพงศ์พิรุฬห์
Chief Executive Officer แม่ทัพใหญ่ แห่ง ฮักษา เมดิคอล

หมอกะต๊อบ

คุณหมอวิศว อุบลเจริญ
Vice-President เเม่ทัพรอง แห่ง ฮักษา เมดิคอล

หมอเจมส์

คุณหมอปรัชญาพงศ์ สมณะ (หมอเจมส์)

หมอคุ้ม

คุณหมอสุเมธ ใจอินผล (หมอคุ้ม)

หมอเก่ง

คุณหมอ สิปปภาส วังศรี (หมอเก่ง)

หมอเนส

คุณหมอ วิธิดา จึงวิโรจน์ (หมอเนส)

หมอโชกุน

คุณหมอโปษัณ รุจิกาญจนรัตน์ (หมอโชกุน)

หมอภาคภูมิ

หมอพบสุข