หมอรพี

คุณหมอรพี เลิศพงศ์พิรุฬห์ Chief Executive Officer แม่ทัพใหญ่ แห่ง ฮักษา เมดิคอล

หมอกะต๊อบ

คุณหมอวิศว อุบลเจริญ Vice-President เเม่ทัพรอง แห่ง ฮักษา เมดิคอล

หมอเจมส์

คุณหมอปรัชญาพงศ์ สมณะ (หมอเจมส์)

หมอคุ้ม

คุณหมอสุเมธ ใจอินผล (หมอคุ้ม)

หมอเก่ง

คุณหมอ สิปปภาส วังศรี (หมอเก่ง)

หมอเนส

คุณหมอ วิธิดา จึงวิโรจน์ (หมอเนส)

หมอโชกุน

คุณหมอโปษัณ รุจิกาญจนรัตน์ (หมอโชกุน)

หมอภาคภูมิ

หมอพบสุข